خبرهاى معرفى شدن کبير پناهى به څارنوالى نادرست است
نادرست - October 13, 2019

خبرهاى معرفى شدن کبير پناهى به څارنوالى نادرست است

کابل (پژواک، ۲۱ ميزان ۹۸): يافته هاى پژواک نشان مى دهد که کميسيون شکايات ولايت کابل، رئیس عمومى تکنالوجى معلوماتى کميسيون انتخابات را به څارنوالى معرفى نکرده و گزارشهایى نشر شده در اين مورد، نادرست است.

دو روز قبل راديو سلام وطندار، روزنامه صبح کابل و شمارى ديگر از رسانه ها، گزارش هایى را به نشر رساندند که گويا کبير پناهى رئیس تکنالوجى معلوماتى کميسيون انتخابات، به څارنوالى معرفى شده است.

در گزارش سلام وطندار آمده است که کميسيون شکايات ولايت کابل، بخاطرى پناهى را به څارنوالى معرفى کرده که در روز انتخابات، ماشين هاى بايومتريک مشکلات زياد داشت.

همچنان در گزارش روزنامه صبح کابل آمده است که رئیس تکنالوجى معلوماتى کميسيون مستقل انتخابات، به څارنوالى معرفى شده است؛ اما از سوى ديگر راديو آزادى گزارشى را نشر کرده که کميسيون مستقل انتخابات، بر تصميم اخير کميسيون شکايات کابل انتقاد نموده و بر اساس آن، رئیس تکنالوجى معلوماتى کميسيون مستقل انتخابات را به څارنوالى معرفى کرده است.

څارنوالۍ ته د کبیر پناهي د معرفي کېدو خبرونه ناسم دي

اما يافته هاى پژواک نشان ميدهد که کبير پناهى به څارنوالى معرفى نشده است، بلکه در مکتوب کميسيون شکايات ولايت کابل آمده که بايد څارنوالى، از بخش تکنالوجى معلوماتى کميسيون مستقل انتخابات بخاطر مشکلاتى که در ماشين هاى بايومتريک در روز انتخابات وجود داشت، پرسش به عمل آورد.  

در اين مورد اجمل سيال رئیس کميسيون شکايات ولايت کابل، به پژواک گفت که در روز انتخابات، برخى مردم از راى دادن محرم شدند و در اين مورد، ٨٢٣ شکايت به آنها مواصلت ورزيده است.

وى افزود که آنها نظر به شکايات، به کميسيون مستقل انتخابات مکتوب روان کرده اند تا رياست تکنالوجى معلوماتى، بايد در اين مورد، به څارنوالى پاسخ بدهد.

در عين حال زرمينه کاکر سخنگوى کميسيون شکايات، به پژواک گفت که کميسيون شکايات ولايت کابل، اين حق را ندارد که مسئول تکنالوجى معلوماتى کميسيون مستقل انتخابات را به څارنوالى معرفى کند.

به گفته وى، بر اساس طرزالعمل هاى انتخاباتى، کميسيون ولايتى فقط ميتواند که مشکلات و شکايات انتخاباتى ولايت مربوطه  را ثبت کند و مکتوب بدهد.

همچنان ذبیح الله سادات سرپرست مطبوعاتى کميسيون مستقل انتخابات، به پژواک گفت که کميسيون شکايات انتخاباتى ولايت کابل، اين حق را ندارد که مسئول تکنالوجى معلوماتى اين کميسيون را به څارنوالى معرفى نمايد.

همينطور کبير پناهى مسئول تکنالوجى معلوماتى کميسيون مستقل انتخابات، به پژواک گفت که  ديروز از سوى کميسيون شکايات ولايت کابل، به آنها يک مکتوب مواصلت ورزيده که دفتر آنها به څارنوالى معرفى شده است.

وى افزود: “اين مکتوب خلاف قانون داده شده است؛ بخاطرى که کميسيون شکايات ولايت، اين صلاحيت را ندارد.”

پناهى گفت که وى تازه به اين پست گماشته شده و کدام مشکلى ندارد تا بر اساس آن، به څارنوالى معرفى شود.

از سوى ديگر، جمشيد رسولى سخنگوى لوى څارنوالى، به پژواک گفت که در مورد موضوع ياد شده، تاکنون به څارنوالى چنين مکتوبى نرسيده است.

قابل يادآورى است که در انتخابات رياست جمهورى ششم ميزان، از اثر مشکلات انتخاباتى ٤٥١٢ شکايت ثبت شده است.

آژانس خبرى پژواک؛ خبرهاى مربوط به انتخابات را بررسى مى کند و به مردم نشان ميدهد که اين خبرها در کدام کتگورى “درست، کمى درست، نيمه درست، کمى نادرست و نادرست”، شامل مى شوند.

بررسى هاى پژواک نشان ميدهد که خبرهاى رسانه ها در مورد پناهى، نادرست است و در تهيۀ آن، از عجله کار گرفته شده است.

بهشته ارغند

Hits: 2689

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …