چگونگی تفاوت ۱۳۷ هزار رای پروسس شده و معلومات بایومتریکی
گزارش های فیچری - November 19, 2019

چگونگی تفاوت ۱۳۷ هزار رای پروسس شده و معلومات بایومتریکی

کابل (پژواک،۲۸ عقرب ۹۸): آژانس خبری پژواک، به معلومات کامل بیش از ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده که شامل تفاوت آمار پروسس شده و معلومات بایومتریکی رای دهنده گان می باشد، دست یافته است.

معلومات بايومتريکى ارسال شده، به مجموع معلومات بايومتريکى راى دهندگان گفته میشود که دارى مشخصات بايومتريکى از قبيل چهره، اثر انگشت و ادى نمبر راى دهنده باشد که به صورت فايل ها در کارت حافظه ذخيره شده باشد و انتقال ان بعد از روز انتخابات صورت گرفته باشد.

امار پروسس شده به گزارش تعداد راى دهندگان در روز انتخابات گفته میشود که معلومات آن در حافظه داخلى دستگاه ذخيره شده باشد و انتقال آن در روز انتخابات صورت گرفته باشد.

اسنادى که به دسترس پژواک قرار گرفته نشان می دهد، ده ولایتی که بیشترین تفاوت رای در آمار پروسس شده و معلومات بايومتریک رای دهنده گان نشان میدهد؛ به ترتیب کابل ۲۳۹۲۱، ننگرهار ۱۳۵۴۴، غزنی ۱۰۹۰۴، پکتیا۹۲۳۰، پکتیکا ۸۱۷۳، خوست ۸۰۱۸، بدخشان ۶۹۸۹،  کندهار۶۷۳۷، هرات ۵۶۹۴ و بغلان  ۵۳۳۲ رای  بود و ۳۹۰۸۸ رای دیگر آن از ۲۴ ولایت می باشند.

در این گزارش، جزئیات تعداد محلاتی که معلومات بایومتریکی و آمار پروسس شدۀ آن متفاوت اند؛ توسط تیم تخنیکی دارالانشاء و مشاورین بین المللی، با استفاده از مکتوب های کمپنى درملوگ در مورد ١٣٧٦٣٠ راى قرنطين شده، تهيه گرديده است.

در این گزارش آمده است که در ۴۵۶۳ محل رای دهی؛ آمار پروسس شده، با معلومات بایومتریک رای دهنده گان مساوی نیست و تفاوت در این محلات، به دو شکل نشان میدهد که در ۱۴۶۶ محل، آمار پروسس شده از تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده بیشتر است، که تفاوت آرای آن، ۳۰ هزار و ۶۰۸  و در ۳۰۹۷ محل، آمار پروسس شده از تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده کمتر است، که تفاوت آرای آن، ۱۶۸ هزار و ۲۳۸ می باشد، که در مجموع تفاوت آرأ، ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ راى می باشد.

در این گزارش؛ توضيح داده شده که تفاوت ها به اساس کدام دلایل به وجود آمده و برای فهم دقیق، تمامى معلومات به ١١ کتگورى تقسیم شده است.

بخش اول (آمار پروسس شده از تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده بیش تراند):

پنج کتگورى بخش اول؛ شامل “نتایج چندین محل رایدهی که از طریق یک دستگاه منتقل گردیده است، عدم دریافت معلومات بایومتریکی از دستگاه های که نتایج آن انتقال گردیده است، ارسال قسمی معلومات بایومتریک از دستگاه هايی که نتایج آن انتقال گردیده است، محلات رای دهی که تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، پنج رای یا کمتر از آن است و محلات رای دهی که تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریک رای دهنده گان بیشتر از پنج رای است”، می باشد.

کتگوری اول:

این کتگوری؛ شامل نتایج محلات رأیدهی می باشد که از طریق یک دستگاه منتقل گردیده و جزئیات آن قرار ذیل اند:

• از یک دستگاه، کارت های حافظه محلات متفاوت، جهت ارسال عکس فورمه نتایج استفاده شده است.

• از آنجایی که آمار پروسس شده در حافظه دستگاه ذخیره می شود، این عدد برای تمامی محلاتی که کارت حافظه در آن دستگاه انداخته شده است، یکسان ارسال گردیده است.

• از ۱۱۵ کارت حافظه در ۳۶ دستگاه بایومتریک از ولایات مختلف به خاطر اخذ و انتقال نتایج استفاده گردیده است.

• آمار پروسس شده در این دستگاه ها، ۳۷۴۰ می باشد؛ در حالیکه تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده، ۲۴۳۸ است.

• تفاوت آمار پروسس شده و معلومات بایومتریکی رای دهنده ۱۳۰۲ می باشد.

• همچنان در اخیر گتگوری اول، آمده است که تمامی کارت های حافظه، مربوط به یک مرکز رای دهی می باشد.

کتگوری دوم:

عدم دریافت معلومات بایومتریکی از دستگاه هايی که نتایج آن انتقال گردیده است، شامل جزئیات ذیل می باشند:

• در بعضی حالات، هیچ معلومات بایومتریک از دستگاه استخراج نگردیده است؛ ولی آمار پروسس شده در این محلات وجود دارد.

• این امر، به احتمال قوی به خاطر مفقود شدن کارت حافظه می باشد؛ اما فورم نتایج و آمار پروسس شده از ساحه ارسال شده است.

• به تعداد ۱۴۱ محل، فورمه نتایج دیجیتلی آن، عکس فورم و آمار پروسس شدۀ آن که مجموعاً ۱۰۰ هزار و ۳۸ می شود، به سرور مرکزی انتقال یافته است.

کتگوری سوم:

ارسال قسمی معلومات بایومتریک از دستگاه هايی که نتایج آن انتقال گردیده، شامل جزئیات ذیل اند:

• در بعضی حالات، بنا به مشکلات تخنیکی (خراب بودن فایل وعدم شناسایی فایل از طرف سرور)، تمامی معلومات بایومتریکی رای دهنده، از طریق کمپیوتر ارسال نگردیده است و سبب بروز تفاوت بین معلومات و آمار پروسس شده، گردیده است.

• در ۱۵۹ محل، معلومات بایومتریکی رای دهنده، نسبت به آمار پروسس شده کمتر است.

• تعداد آمار معلومات پروسس شده در محلات مذکور، ۱۴ هزار و ۵۷۲ می باشد؛ اما مجموع معلومات بایومتریکی ارسال شده به سرور، ۳۱۶۳ می باشد و  قابل ذکر است که تفاوت مجموعی بین آمار و معلومات، ۱۱ هزار و ۴۰۹ است.

در توضیح این کتگوری آمده است که در این قضیه، معلومات بایومتریک رای دهنده گان اخذ گردیده است؛ اما این معلومات به سبب بعضی مشکلات مواصلت نکرده است. این، میتواند ناشی از فایل های غیر قابل خوانش حاوی معلومات بایومتریک باشد، که بعد از عدم خوانش آن در روند استخراج، از آن صرفنظر گردیده باشد.

کتگوری چهارم:

محلات رای دهی که تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، پنج یا کمتر از آن است، قرار ذیل اند:

در بعضی موارد؛ تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، به اندازه یک الی پنج راى در يک محل است که  در ۸۵۹ محل، این حالت دیده شده است و مجموع آمار پروسس شده مربوط به این محلات، ۸۸۲۹۸ بوده و تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده گان واقعی ۸۶۸۶۹ بود، که تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریکی رای دهنده گان، ۱۴۲۹ است.

کتگوری پنجم:

محلات رای دهی که تفاوت بین آمار پروسس شده و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، بیشتر از پنج است، قرار ذیل می باشند:

در بعضی موارد؛ تفاوت آمار پروسس شده و معلومات بایومتریکی رای دهنده گان، بیشتر از پنج بوده و در ۲۷۱ محل، این حالت مشاهده شده است که تعداد مجموعی آمار پروسس شده مربوط به محلات متذکره، ۴۰ هزار و ۹۵۱ و تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده گان واقعی مربوط به این محلات، ۳۴ هزار و ۵۲۱ بود که تفاوت بین آمار و معلومات ۶۴۳۰ می باشد.

منطق تخنیکی در کتگوری های چهار و پنج اینست که علت تفاوت بین آمار و معلومات احتمالاً مربوط به مشکلات تخنیکی نرم افزار ثبت بایومتریک بوده است، که در بعضی حالات خاص، آمار رای دهنده گان را به اندازۀ یک افزایش می داده است.

بخش دوم (آمار پروسس شده از تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده کمتر است):

شش کتگوری بخش دوم؛ مربوط به (آمار پروسس شده از تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده کمتر است)، شامل آپلود دو دفعه ای ریکاردها، نتایج چندین محل با استفاده از یک دستگاه ارسال گردیده است، محلاتی که آمار پروسس شده صفر است؛ اما معلومات بایومتریکی آن ارسال شده است، محلاتی که معلومات بایومتریکی را ارسال نموده است؛ اما فورم نتایج دیجیتلی و عکس آن مواصلت نورزیده است، بیشتر از یک دستگاه در یک محل استفاده شده است و محلات متفرقه می باشد.

کتگوری ششم:

معلومات ذیل، مربوط به اطلاعاتی است که دو بار داخل شده سیستم شده اند:

در ملوگ؛ در مکتوب  مورخ ٤ نوامبر اعلان کرده بود که در میان یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رای، معلوماتی وجود دارند که دوبار داخل شده اند و ۱۰۵ محل در این کتگوری وجود دارد و همچنان مجموع آمار پروسس شده ۱۱ هزار و ۱۱۴ است؛ در حالیکه تعداد معلومات بایومتریکی رای دهنده گان، ۱۳ هزار و ۳۰۱ می باشد.

کتگوری هفتم:

نتایج چندین محل، با استفاده از یک دستگاه ارسال گردیده است:

این کتگوری؛ مشابه با کتگوری اول بخش قبلی، از یک دستگاه، کارت های حافظه محلات متفاوت سپس جهت ارسال عکس فورمه نتایج استفاده شده است؛ اما با این تفاوت که تعداد معلومات بایومتریکی ارسال شده، از آمار پروسس شده بیش تر می­باشد.

به تعداد ۲۳ محل رای دهی شامل این کتگوری می باشد که مجموع آمار پروسس شده ۷۸۵ است، درحالیکه تعداد محلات معلومات بایومتریکی رای دهنده گان، ۱۴۴۰ می باشد که تفاوت بین آمار و معلومات ۶۹۵ است.

کتگوری هشتم:

محلاتی که آمار پروسس شده در آن صفر؛ اما معلومات بایومتریکی آن ارسال شده است:

• به تعداد دوهزار و ۱۰۵ محل رای دهی در ۳۴ ولایت، طوری است که آمار پروسس شدۀ آن صفر است؛ اما معلومات بایومتریکی آن ارسال گردیده بود و شامل کتگوری شش نیست.

• این کتگوری به دو قسمت تقسیم می شود؛ در قسمت اول، بر اساس گزارش درملوگ، این تفاوت حاصل از عدم خانه پری فورمه دیجیتلی نتایج در دستگاه بایومتریک و ارسال صرف عکس فورمه نتایج می باشد. بناءً نرم افزار مربوطه، رقم آمار پروسس شده را در فایل فورمه نتایج ثبت نکرده است.

• اکثریت این محلات مربوط به دستگاه های قرنطین شده است که معلومات آن، توسط کمپیوتر ارسال شده است.

• به تعداد ۲۰۵۳ محل که شامل ۱۱۲ هزار و ۳۷۳ معلومات بایومتریک می شود و این قضیه در ۳۴ ولایت کشور است. قابل ذکر است که آمار پروسس شده برای تمامی این محلات، صفر است.

در قسمت دوم، در بعضی از محلات؛ یک دستگاه برای ثبت معلومات بایومتریکی استفاده شده و برای ارسال نتایج، از دستگاه جدیدی استفاده شده است که دستگاه جدید، آمار پروسس شده را صفر ارسال کرده است.

• به تعداد ۵۲ محل در ۳۴ ولایت، که مجموعاً ۲۹۹۸ معلومات بایومتریکی شامل این کتگوری می شود و آمار پروسس شده برای تمامی این محلات صفر می باشد.

کتگوری نهم:

در این کتگوری؛ محلاتی شامل اند که معلومات بایومتریک را ارسال نموده است؛ اما فورم نتایج دیجیتلی و عکس آن مواصلت نورزیده است.

• در بعضی موارد، تنها معلومات بایومتریکی ارسال گردیده بود؛ ولی هیچ­گونه فورمه دیجیتلی و عکس فورمه نتایج دریافت نگردیده است.

• این حالت در اثر ختم شدن تاریخ سرتیفکت سرور درملوگ که در صبح تاریخ ۱۶ اکتوبر (۲۴ میزان) به وقوع پیوست و معلوماتی که به آن ارسال میشد، طی مراحل کرده نتوانست.

• همچنان وقتی که روند دوباره آغاز شد، معلومات بایومتریک ازین محلات به سرور اضافه گردید؛ اما معلومات مربوط به فورمه نتایج و آمار پروسس شده در آن، مشاهده نگردید.

• به تعداد ۹۴ محل رأی دهی، ازین مشکل متأثر گردیده که مربوط به ۱۱ ولایت می شود.

• در مجموع ازین دستگاه ها، به تعداد ۸۳۲۰ معلومات بایومتریکی رأی دهنده گان ارسال گردیده بود.

کتگوری دهم:

این کتگوری؛ شامل محلاتی می شود که بیشتر از یک دستگاه در یک محل استفاده شده است:

• در ۷۵۸ محل رای دهی، بیشتر از یک دستگاه (دستگاه احتیاطی) استفاده شده است و ممکن به دلیل خراب بودن دستگاه و یا ختم چارج دستگاه، از دستگاه دیگری برای ادامه روند رای دهی استفاده شده است؛ اما صرف از یک دستگاه برای ارسال فورمه نتایج استفاده شده است.

• در ادامه آمده است که این امر، سبب شده است تا صرف آمار پروسس شده یک دستگاه انتقال یابد؛ اما معلومات بایومتریکی ارسال شده از تمامی دستگاه ها، به سرور مرکزی مواصلت ورزیده است.

• قابل ذکر است که مجموع آمار پروسس شدۀ این محلات، ۴۴ هزار و ۵۱۵ است و مجموع معلومات بایومتریکی رای دهنده، ۸۳ هزار و ۲۵۱ می باشد که تفاوت آن ۳۷ هزار و ۷۳۶ می باشد.

در توضیح این کتگوری آمده است که دستگاه، تنها تعداد آن رای دهنده گانى را ارسال نموده که خودشان طی مراحل نموده است و سایر رای دهنده گانى را که در طول روز توسط دیگر دستگاه ها در این محل طی مراحل گردیده بود، در نظر نگرفته است.

کتگوری یازدهم:

این کتگوری؛ شامل محلات متفرقه است که در آن، ۴۹ محل وجود دارد و تفاوت آمار و معلومات، در هیچ یک از کتگوری های بالا موجود نیست و آمار پروسس شده، ۴۱۴۲ و تعداد معلومات بایومتریکی، ۷۳۴۱ می باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات:

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، شام ۲۵ عقرب  در یک نشست خبری ابراز داشت که گزارش مفصل تخنیکی پیرامون مسأله ۱۳۷۶۳۰ معلومات بایومتریکی و رأی دهندهگان پروسس شده، از جانب همکاران تخنیکی در مجالس متعدد با ستادهای انتخاباتی پیشکش گردیده است.

موصوف، در اشاره به فیصله ۱۰۸ این کمیسیون گفت که با در نظرداشت ارایه معلومات تجزیه و تحلیل دارالانشاى کمیسیون به خصوص متخصصین ملی و بین المللی در مورد ۱۳۷۶۳۰ معلومات ثبت شده بایومتریک که با رای دهنده گان پروسس شده تفاوت موجود است و بنا بر مشکل تخنیکی که توسط شرکت درملوگ به وجود آمده بود، این معلومات دارای کدام مشکل خاص نمی باشد.

یک منبع کمیسیون مستقل انتخابات که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت که بیش از ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده، شامل تفتیش و بازشماری می باشد.

وی، با اشاره به ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده توسط شرکت درملوگ، گفت که این آرأ مربوط به دستگاه هايی می شود که در روز انتخابات پس از استعمال ده ها رای مشکل پیدا کرده است و به عوض آن، از دستگاه تقویتی موجود در مرکز رای دهی استفاده صورت گرفته است.

موصوف طور مثال گفت که مثلا در یک دستگاه، حدود ۵۰ رای استفاده شده است؛ اما پس از پیدا شدن مشکل در اين دستگاه بایومتریک، مجبور به استفاده از دستگاه تقویتی و ثبت معلومات رای دهنده گان باقی مانده در دستگاه جديد شده اند.

او تصریح کرد که از جمله دو دستگاه استفاده شده در برخی محلات رای دهی، معلومات یکى آن از طریق دستگاه و معلومات دستگاه دومی توسط کمپیوترکاران، به سرور انتقال گردیده است، که به همين دليل، تفاوت ١٣٧ هزار راى به وجود آمده است.

جاوید فیصل، یکتن از سخنگویان ستاد انتخاباتی دولت ساز، تصمیم کمیسیون انتخابات را مهم عنوان کرده و گفت: “بحث کمیسیون مستقل انتخابات منطق دارد و ما از کارش حمایت می کنیم و از تیم های انتخاباتی توقع داریم که به  استقلال و کار کمیسیون انتخابات احترام بگذارند و برای باور به پروسه کار کنند و فرهنگ قبول نکردن را خاتمه ببخشند.”

آژانس خبری پژواک با تماس های مکرر، موفق به دریافت دیدگاه ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشد؛ اما در فیصله نامه ۱۵ عقرب تیم ثبات و همگرایی، آمده است که چهار نوع آراى تقلبی که رقم درشت را تشکیل می­دهد، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش آنها نیست و باید قبل از بازشماری تصفیه شود.

در بخشى از اين فيصله نامه نوشته شده که کمیسیون مستقل انتخابات، به چهار نوع آرای تقلبی شامل؛ ١٣٧٦٣٠ راى مبهم و ناشناختۀ در بخش قرنطین،  ١٠٢٠١٢ راى خارج از زمان انتخاباتی، حدود ۷۰۰ دستگاه‌ و کارت حافظۀ گُم شده، عکس از روی عکس، و عکس های تکراری، رسیده گی نمايد.

رحمت الله نبیل رهبر تیم امنیت و عدالت، که دیروز در نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که کمیسیون انتخابات، تاکنون به خواست های مشروع شان پاسخ نداده است.

وی، با اشاره به بیش از ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده از سوی شرکت درملوگ، علاوه کرد که آدرس بیش از ۱۳۷ هزار رای معلوم نیست؛ اما برای وارد کردن آن به سیستم تاکید می شود.

موصوف گفت که افغانستان، با بحران های مختلف رو به رو است و کمیسیون مستقل انتخابات، نگذارد که کشور به سوی بحران انتخاباتی برود.

نبیل، با ذکر اینکه به بزرگواران حکومت مشوره های احساساتی داده می شود، افزود که اگر این مشوره ها، ۹۹ درصد هم به نفع شان باشد، بايد به چنین مشورهای احساساتی گوش ندهند و آن را عملی نکنند.

این در حالی است که به تاریخ (۵ عقرب) ماه روان،  شرکت درملوگ در پاسخ به نامه کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که این شرکت، بیش از یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳ راى را تائید کرده است. همچنان در سند شرکت متذکره، آمده است که بیش از ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای اختلاف برانگیز از دستگاه­های احتیاطی در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را، قرنطین کرده است.

شرکت درملوگ، یک کمپنی جرمنی است که مسئولیت فراهم سازی دستگاه‌های بایومتریک را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به عهده دارد.

کميسيون مستقل انتخابات، برای جدا کردن آرای پاک از ناپاک؛ از جمع ۲۶۵۸۰ محل رای دهی، در ١٨عقرب سال روان، روند بازشمارى و تفتيش آراى ٨٢٥٥ محل را آغاز و اعلام کرد؛ اما اين پروسه با مخالفت شمارى از تکت هاى انتخاباتى از جمله تيم هاى انتخاباتى عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل قرارگرفت.

به دلیل مخالفت اکثریت تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری، در ۲۲ عقرب ماه روان کمیسیون مستقل انتخابات، پروسه تفتیش و بازشماری را متوقف و اعلان نمود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز با تاخیر اعلام خواهد شد.

اما ۲۵ عقرب کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از دوبار گفتگو با نماینده گان ستادهای انتخاباتی، روند تفتیش و بازشماری آرای محلات باقی مانده فردا آغاز مى شود.

انتخابات ریاست جمهوری، در ششم میزان سال­روان برگزار شد. قرار تقويم انتخاباتی، نتایج ابتدايى بايد به تاریخ ۲۷ ميزان و نتایج نهایی در ۱۶عقرب اعلام می شد؛ اما به دليل تاخير در روند انتقال معلومات دستگاه بايومتريک در سرور، اعلان نتایج ابتدایی به تاخیر افتاد.

کمیسیون مستقل انتخابات؛ به تاریخ پنجم عقرب، در یک نشست خبری در کابل، گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در ۲۳ عقرب اعلام می کند؛ اما این تاریخ نیز به مدت نامعلومی به تاخیر افتاد.

عزیزالله همدرد

Hits: 5603

Check Also

سخنان مایکل مک‌کال در مورد ایجاد مؤسسات جعلی در افغانستان ادعای اثبات ناشده‌است

کابل (پژواک ۲۴ جدی ۱۴۰۲): رئیس کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان کانگرس امریکا گفته که ا…