تعهد جلیلی در مورد بلند بردن معاشات معلمان، خیالی و نادرست است

“تعهد جلیلی در مورد بلند بردن معاشات معلمان، خیالی و نادرست است”

کابل (پژواک، ۱۷سنبله ۹۸): تحقیق آژانس خبری پژواک نشان میدهد که تعهد سید نورالله جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در مورد افزایش معاشات معلمان به ۷۰ هزار افغانی، بدون توجه به امکانات کنونی صورت گرفته و قابل تطبیق نمی باشد.

سید نورالله جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ۱۳ ماه اسد در روز آغاز مبارزات انتخاباتی اش گفته بود: “از درون جامعه ايستاد شده ام، و این را درک میکنم که یک معلم با هفت هزار افغانی چطور زندگی میکند؛ اما پسر وزیر یا رهبر در موتری که ۲۰۰ هزار دالر ارزش دارد، گشت و گذار میکند! این چگونه عدالت است؟ در صورت پیروزی، معاشات معلمان را از ۷۰۰۰ افغانی به ۷۰ هزار افغانی بلند میبرم و معاشات مامورین را نیز بلند خواهم کرد.”

امکانات محدود و تعهد بزرگ

هرچند منابع دولتی ذیربط ، مشخصاً در خصوص تعهد جلیلی چیزی نمی گویند؛ اما می افزايند که دولت آنقدر امکانات در دست ندارد و بودجه کنونی نیز با در نظرداشت امکانات مالی، تعیین شده است.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، به آژانس خبری پژواک گفت که این وزارت، در حال حاضر ۲۲۰ هزار معلم رسمی دارد؛ اما با گذشت هر سال تعداد معلمان، از پنج تا هشت هزار بیشتر میشود.

وی بدون ارایه جزئیات افزود که در برخی مکاتب، معلمان قراردادی نیز ایفای وظیفه می نمایند.

وزارتخانه های معارف و مالیه، در مورد تمام معاشات ماهانۀ معلمان معلومات نداد و نزهت بدون ارایه جزئیات افزود که معلمان، از ۶۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ افغانی معاش ماهانه دارند.

وی گفت که ۲۵۰۰۰ افغانی به کسانی داده میشود که درجۀ تحصیلى شان از لیسانس بالاتر باشد.

بر اساس گزارشات با توجه به اینکه تعداد معلمان به سویه ماستر و دوکتور، بسیار کم است؛ اگر معاش هر معلم به طور اوسط ۱۰۰۰۰ افغانی در نظر گرفته شود، تنها مقدار معاشات معلمان رسمی، طی هر سال ٢٦.٤ ميليارد افغانی میشود؛ اما اگر معاش معلمين به ۷۰ هزار افغانی بالاتر برود، مقدار معاشات سالانۀ معلمان رسمی به ۱۸۵ میلیارد افغانی میرسد.

بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک، سال پار(۱۳۹۷) عایدات دولت افغانستان ۱۸۹ میلیارد افغانی بود؛ اما اگر مقدار معاش ماهانۀ معلمان به ۷۰ هزار افغانی بلند برود، تقریباً تمام عایدات سالانۀ کشور باید برای پرداخت معاشات معلمان اختصاص شود؛ زیرا اگر مقدار عواید دولت، با گذشت هر سال افزایش می یابد، تعداد معلمان نیز بیشتر میشود.

نزهت گفت اقدام خوب است که معاشات معلمان بلند برود و این از خواسته های وزارت معارف است؛ اما وی افزود: “مبلغ پولى که در خزانه های دولت است، ممکن است برای بلند بردن معاشات ۲۲۰ هزار معلم در عین وقت کافی نباشد، به همین علت معاشات معلمان ما بلند نشده است.”

بر اساس معلومات وی، مقدار بودجۀ عادی سال جاری وزارت معارف ۳۶.۳ میلیارد افغانی است؛ اما این مقدار بودجه کافی نیست و وزارت معارف، بیشتر اوقات در بخش امتیازات معلمانى که ترفیع و یا قدم به دست می آورند، با مشکلات مالی مواجه شده است.

بر اساس معلومات منبع، مقدار بودجۀ انکشافی سالانۀ این وزارت، ٣.٢  میلیارد افغانی است؛ اما نیاز به حدود یک میلیارد افغانی بودجۀ اضافی دارد.

به گفتۀ نزهت، کمبود معاشات معلمان میتواند بر روند معارف تا یک اندازه تاثیرات منفی داشته باشد؛ زیرا ممکن است شماری از معلمان که معاشات پائین دارند، در کنار معلمی، کارهای دیگر را انجام دهند و به امور تدریسی توجه لازم نداشته باشند.

شکايت معلمان از کم بودن معاش

خالده سمیع معلم لیسه نسوان توتیا در شهر کابل می گويد:«همین حالی بسيار معاش کم مى دهد، معاش مه که ليسانس هستم هشت هزار افغانى است، هر بار گفتند که معاش معلمان زياد مى شود، ولى اين وعده مقام ها عملى نشده است.»

وى مى گويد که معاش کنونى معلمان هم در زمان معين اجرا نمى شود و در آغاز سال مالى سه و حتى چهار ماه به تاخير داده مى شود.

همچنان رابعه معلم ليسه لامعه شهيد شهر کابل نيز از کم بودن معاش شکايت دارد و مى گويد با آن که کم است به وقت و زمان معين اجرا نمى شود.  او مى گويد که چنين هم شده است که معاش آنها با پنج ماه تاخير داده شده است.

هر دو منبع يادشده در رابطه به اظهارات جليلى مبنى بر افزايش معاشات معملين گفت که اين وعده چون وعده هاى مقام هاى حکومت وعده ميان تهى است و فکر نمى کنند که عملى شود.

سخنگوى وزارت معارف مى گويد که وزارت معارف، همه ساله از وزارت مالیه متقاضی بودجۀ بیشتر میشود؛ اما از اثر نبود امکانات مالی، این خواست وزارت معارف قبول نمی شود.

سخنگویان وزارتخانه های معارف و مالیه، در خصوص کارزارهای انتخاباتی بخصوص در مورد اینکه تهعد ذکرشدۀ جلیلی، تاچه حد عملی است؟ چیزی نمی گویند؛ اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت که این وزارت، با در نظرداشت واحدات بودجوی، امکانات و ظرفیت های کاری هر واحد بودجوی، بودجه را اختصاص میدهد.

بر اساس معلومات وی؛ تمام بودجۀ ملی امسال (۱۳۹۸) ۴۲۴ میلیارد افغانی است که ٤٩ در صد آن از عایدات داخلی و باقی مانده، از کمک های خارجی تمویل میشود.

سید نورالله جلیلی نامزاد انتخابات ریاست جمهوری، به آژانس خبری پژواک گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی، باوجود اینکه یک معلم است، در دورۀ قدرتش معلمان را به چشم کم دیده است.

وی افزود که فرق میان معاشات وزیران و معلمان، به هیچگونه قابل مقایسه نیست.

وی افزود: “اگر ما میخواهیم از بحران موجوده بیرون شویم، اگر میخواهیم مستقل باشیم، باید به زندگی معلمان توجه داشته باشیم.”

جلیلی گفت: “میخواهم معاشات معلمان را از عواید ملی به دست بیاورم.”

وی افزود: “اگر رئیس جمهور شود، کمک های جهانی را نمی گیرد و قرار است اندازۀ عایدات ملی را در سال نخست به ۲۰ میلیارد دالر بالا ببرد.”

تعهدات خیالی و فریب دهنده

آگاهان امور اقتصادی، در حال حاضر با درنظر داشت اینکه بیشتر از نصف بودجۀ مالی بر کمک های خارجی اتکا دارد، تعهد جلیلی را غیر قابل تطبیق میخوانند.

تاج محمد اکبر استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل گفت که تعهد جلیلی، در مورد بلند بردن معاشات معلمان به ۷۰ هزار افغانی، تعهد خیالی است و در شرایط کنونی، به هيچوجه قابل تطبیق نمی باشد.

وی افزود: “این اهداف خیالی است، این کار نیاز به یک برنامه دارد، باید منابع مالی سنجیده شود که از کدام مدرک این مقدار پول پیدا و به مصرف برسد؟ اگر ما از معادن و زراعت پول را به دست بیاوریم، آن هم نیازمند ظرفیت ها است که در آیندۀ نزدیک امکان ندارد.”

وی در اشاره به اینکه تقریباً نصف بودجۀ افغانستان، از کمک های خارجی تمویل میشود و کمک های خارجی نیز با گذشت هر روز کم میشود گفت: “تعهد (جلیلی) غیر قابل تطبیق است، تعهد وی مشابه با این است که کسی بگوید من موتر ندارم، بایسکل دارم؛ اما خود را در دو ساعت به ولایت خوست یا ننگرهار میرسانم.”

به گفتۀ او اینگونه تعهدات، فریب دهنده است و تنها برای دریافت آرای مردم در انتخابات مطرح میشود.

بانک انکشافی آسیا، سال گذشته میلادی گفته بود که کمک های جامعه بین المللی با افغانستان، تا دو سال آینده کم خواهد شد و افغانستان، باید برای کاهش این کمک ها و تمویل بودجه، آمادگی داشته باشد؛ زیرا اگر برای کمک های خارجی بدیل پیدا نشود، وضعیت کشور خرابتر خواهد شد.

تاج محمد اکبر گفت کار خوبی است که تفاوت بین معاشات کارمندان که برخی ها ۳۰ هزار دالر و شماری دیگر شش هزار دالر معاش دارند، از بین برده شود؛ اما به گفتۀ او امکان ندارد که معاشات معلمان به ۷۰ هزار افغانی بلند برود.

وی نگفت که کیها و چند نفر معاش ۳۰ هزار دالر میگیرند.

قیس محمد یک تن از استادان پوهنتون خصوصی کاردان در کابل گفت که برخی سیاسیون، در روزهای کارزارهای انتخاباتی، برای به دست آوردن آرا، چنین تعهدات “فریب دهنده” را مطرح میکنند که تطبیق آن ناممکن است. وی افزود که تعهد ذکرشدۀ جلیلی نیز از جمله تعهدات فریب دهنده است.

وی گفت: “عایدات ملی ما نمی تواند بودجۀ انکشافی ما را پوره نماید و یا برای مصارف وزارت دفاع ملی کفایت کند؛ چطور امکان دارد که ما معاشات معلمان را به این اندازه بلند نماییم.”

محمدى افزود: “با درنظر داشت استخراج معادن، و با توجه به فساد موجود و ناامنی در افغانستان، این تعهد جلیلی به هیچ صورت قابل تطبیق نیست.”

نتیجه بررسی حقایق:

آژانس خبری پژواک، تعهدات نامزدان ریاست جمهوری را بررسی کرده و به مردم نشان میدهد که این تعهدات، از جمله کتگوری های “درست، کمی درست، نیمه درست، تا حدی نادرست و نادرست”، در کدام بخش شامل است.

اظهارات منابع مختلف نشان میدهد که تعهد سید نورالله جلیلی در مورد بلند بردن معاشات معلمان به ۷۰ هزار افغانی، نادرست است؛ زیرا با درنظرداشت امکانات کنونی،عملی کردن این تعهد امکان ندارد اما ممکن معاشات معلمان تا یک حدی بلند برود.

احمدشاه عرفانيار

Hits: 5937

Check Also

اظهارات حکمتیار در مورد افزایش عواید گمرکات و مخابرات کمی نادرست است

 (پژواک، ۳ میزان ۹۸): بررسی پژواک نشان میدهد که اظهارات حکمتیار نامزد ریاست جمهوری، د…