ستاسو په اند د ولسمشرۍ ټاکنې به دويم پړاو ته لاړې شي؟

Ended

  • هو / بلی
    Already Voted
    10% 99 / 950
  • نه / نه خیر
    Already Voted
    89% 851 / 950

Hits: 8824