وعدۀ لیوال که یک میلیون پُست وظیفوی ایجاد میکند خیالی است
نادرست - September 25, 2019

وعدۀ لیوال که یک میلیون پُست وظیفوی ایجاد میکند خیالی است

کابل (پژواک،۳ میزان ۹۸): یافته های پژواک نشان میدهد که وعدۀ نورالرحمن لیوال کاندیداى ریاست جمهوری مبنی بر اینکه در مدت یک ماه، یک میلیون وظیفه ایجاد میکند خیالی است؛ بخاطرى که حالا برای این کار امکانات مهم وجود ندارد.

نورالرحمان لیوال کاندیداى ریاست جمهوری در انتخابات ۱۳۹۸، در یک گفتگوی ویژه به آژانس خبری پژواک گفت که اگر رئيس جمهور شود، در مدت یک ماه به یک میلیون، در سه ماه به یک میلیون دیگر، در سه سال پنج میلیون و در پنج سال به ۱۰ میلیون تن، فرصت های کاری ایجاد خواهد کرد.

لیوال میگوید در حکومت وی یک گروه مردم، از صبح تا عصر و گروه دیگر، از طرف شب برای هشت ساعت کار خواهند کرد.

بر بنیاد معلومات وی؛ اکنون در چوکات دولتی، حدود پنجصد هزار تن به وظیفه گماشته شده اند.

وی می افزايد: “من در ۳۰ روز نخست کاری ام، برای ۵۰۰ هزار تن از طرف شب در چوکات دولتی وظیفه ایجاد میکنم؛ برای دو صد و پنجاه هزار تن در سکتور خصوصی کار پیدا میکنم؛ و ۲۵۰ هزار تن دیگر را در خدمات زنجیره ای استخدام میکنم که تماماً یک میلیون میشود.”

همچنان وی میگوید که در حکومت او هیچ کسی نمیتواند که در دو بست دولتی، همزمان کار نماید.

او می افزايد: “برای این کار، ما یک سیستم خاص فعال میکنیم که از نگاه چهره، هر کس را شناسایی کند و کسی نتواند که در دو اداره دولتی همزمان کار نماید.”

در این مورد لیوال میگوید که در حکومت فعلی، افراد زیاد به حیث مشاور کار میکنند و معاش های بلند میگیرند که میلیون ها افغانی میشود.

اما وی می افزايد که در حکومت وی، به نام مشاور هیچ کسی نخواهد بود و معاشات مشاورین فعلی، به افرادى داده خواهد شد که از طرف شب کار میکنند.

وی ميگويد: “اگر در حکومت من مشاور هم باشد، او میان حکومت و مردم مشاور خواهد بود که مشکلات مردم را با حکومت شریک خواهد کرد.”

به گفته لیوال؛ در حکومت های فعلی و  گذشته، از اثر فساد اداری تنها ۳۷ در صد عواید جمع آوری ميشد؛  اما در حکومت وی فساد نخواهد بود و تمام عواید به خزانه حکومت جمع خواهد شد.

او افزود: “این شفت دوم مامورین را که به میان می آوریم، در بلند بردن عواید نقش مهم بازی کرده میتوانند و از همین راه معاشات شان هم پرداخت خواهد شد.”

معاشات و تعداد مامورین در دولت:

عبدالفرید احمد سخنگوی کمسیون خدمات ملکی، به پژواک گفت که اکنون در تمام کشور ۴۲۴ هزار مامور ملکی در ادارات دولتی ایفای وظیفه میکنند.

او افزود که در پالیسی جدید، معاشات مامورین دولتی؛ حد اقل معاشات ۱۴ هزار و اکثر آن ۳۲۰ هزار افغانی خواهد بود.

به گفته وی، در این مامورین ادارات دولتی، مشاورین نیز شامل اند.

در مورد تعداد و معاش مشاورین از وزارت مالیه، ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجراییه و مرکز رسانه ها پرسیدیم؛ یکی هم حاضر نشد که در این باره معلومات دقیق ارایه نماید. 

اما بربنیاد راپورهای نشر شده؛ رئیس جمهور ۱۰۲ و رئیس اجرائیه ۱۱۰ مشاور دارد.

شاه حسین مرتضوی معاون سابق سخنگوی ریاست جمهوری، به رسانه ها گفته است که این مشاورین نیز به گونۀ کارمندان بلندرتبه دولتی، معاش کسب میکنند.

در همین حال، یک منبع حکومتی به پژواک گفت که معاشات مشاورین دولت، از ۳۰ هزار تا ۷۶ هزار افغانی میرسد؛ اما بعضی مشاورین استثنايی نیز هستند که مثل خرچ دسترخوان، تیل موتر، محافظین، کارت کریدت و امتیازات دیگر نیز دارند.

واکنش وزارت مالیه:

در واکنش به اظهارات لیوال؛ شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت که حکومت، اکثر عواید مالیات خود را جمع آوری میکند.

 وی افزود: “عواید حکومت که هر قدر است، ما آنرا جمع آوری میکنیم؛ اما در بعضی جاها از اثر مشکلات امنیتی و فساد اداری عواید مالیات می ماند؛ اما اندازۀ آن بسیار کم است.

وی در باره اظهارت لیوال گفت که او باید ثابت سازد که محاسبه ۳۷ درصد را از کدام مساله کرده است.

سطح بیکاری:

از سوی دیگر، عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعى میگوید که در افغانستان ۹ میلیون تن توانایی کار را دارند و در این جمع، حدود دو میلیون تن بیکار و یا هم کم کارگراند.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت افغانستان گفت که در این حالات سخت افغانستان، در ۳۰ روز برای یک میلیون تن ایجاد کار در چوکات دولت، یک امر دور از حقیقت است.

وی افزود: “در بخش سکتور خصوصی، تا زمانیکه در بخش های مختلف سرمایه گذاری نشود، برای کار زمینه مساعد نشود، هیچ امکان وجود ندارد که یک کاندید در مدت یک ماه برای ۲۵۰ هزار تن در سکتور خصوصی وظیفه ایجاد نماید.”

بربنیاد معلومات الکوزی، سکتور خصوصی نمیتواند که در مدت یک ماه، برای بیست هزار تن کار پیدا کند؛ پس چطور امکان دارد که در یک ماه برای ۲۵۰ هزار تن زمینۀ کار را مساعد سازد؟

محمد لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری کارگران و زحمت کشان گفت که اگر در دولت، بست ها اضافه هم شود؛ امکان ندارد که در یک ماه برای یک میلیون تن زمینۀ کار فراهم شود.

عادل افزود: “اگر کسی در بخش کارگران و کار پلان دارد، ما حمایتش میکنیم؛ اما چنین وعده ها فریب دهنده است و آنان میخواهند با این وعده ها عوام فریبی نمایند و راى مردم را آز آن خود نمایند.

  کارشناسان اظهارات لیوال را خیالی میخوانند:

در این مورد، عبدالکبیر رنجبر کارشناس مسایل سیاسی گفت که بر بنیاد ارزیابی وی؛ اگر یک حکومت پاک از فساد به میان بیاید، با در نظر داشت منابع  مالیاتی افغانستان و سایر امکانات، در دو سال برای یک میلیون تن در دولت فرصت کاری مساعد خواهد شد.

وی افزود: “وقت انتخابات است و کاندیدان میخواهند با این چنین سخنان مردم را فریب دهند؛ اما مردم باید هوشیار باشند و به این سخنان فریب نخورند.”

به نظر رنجبر؛ اگر کاندیدان با مردم این نوع وعده های خیالی بدهند، این برای شان نتیجه معکوس خواهد داشت.

همچنان شهلا فرید استاد پوهنتون کابل گفت که این نوع وعده های خیالی، تنها از سوی آن نامزدانى صورت میگیرد که برای کار پلان مشخص ندارند.

وی افزود: “عملی کردن پلان بودجه میخواهد؛ اما آنان پلان ندارند که میگویند که در مدت یک ماه، برای یک میلیون تن زمینه کار را فراهم میسازند.

فرید گفت که مردم به وعده عای خیالی و غیر عملی فریب نمى خورند و نامزدان هم باید مردم را فریب ندهند.

نتیجه معلوم کردن حقیقت:

آژانس خبری پژواک، وعده های نامزدان ریاست جمهوری را ارزیابی میکند و به مردم نشان میدهد که در کدام کتگوری از “درست، کمى درست، نیمه درست، تا حدى نادرست و نادرست”،  شامل است.

اظهارات منابع مختلف نشان میدهد که وعدۀ نامزد ریاست جمهوری نورالرحمن لیوال درباره “طى یک ماه برای یک میلیون تن ایجاد کار” نادرست است؛ بخاطرى که اکنون با درنظر داشت امکانات، عملی کردن این وعده امکان پذیر نیست؛ اما ممکن است نسبت به حالا، تعداد افراد بیکار تا حدی کاهش یابد.

بهشته ارغند

Hits: 5037

Check Also

اظهارات حکمتیار در مورد افزایش عواید گمرکات و مخابرات کمی نادرست است

 (پژواک، ۳ میزان ۹۸): بررسی پژواک نشان میدهد که اظهارات حکمتیار نامزد ریاست جمهوری، د…